Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
252
Dostępne formaty:
EPUB
PDF
Rozmiar pliku:
5,2 MB
Wydawnictwo:
Wolters Kluwer
Data wydania:
2016
ISBN:
978-83-264-8624-1
ISBN (druk):
978-83-264-9984-5

Biznes

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Autor: Zbigniew Czarnik, Wojciech Maciejko, Paweł Zaborni
Opis
Zbigniew Czarnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojciech Maciejko - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
adwokat, radca prawny.
Paweł Zaborniak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Rzeszowie.
Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obo-
wiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami
administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii prze-
twarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.
W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
dotyczącą:
obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do
organów gminy;
zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw
wewnętrznych;
nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów
administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz
studentów wydziałów prawa i administracji.
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

169.00
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
EPUB, PDF