Strona główna /
Katalog /
eBooki /
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce
okladka
Język publikacji
PL
Typ publikacji

ebook

Liczba stron
310
Dostępne formaty:
PDF
Rozmiar pliku:
6,0 MB
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Data wydania:
2016
ISBN:
978-83-255-7854-1
ISBN (druk):
978-83-255-7853-4

Biznes

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

Autor: Aneta Gacka-Asiewicz
Opis
Stan prawny: styczeń 2016 r. Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu: Podstaw prawa: Konstytucja RP – pojęcie prawa konstytucyjnego,
zasady oraz podstawowe pojęcia oraz wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
hierarchia aktów prawnych,
stany nadzwyczajne, procedura zmiany konstytucji, Parlament RP – Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe,
tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa, Prezydent RP – wybór, przejściowa przeszkoda
w sprawowaniu urzędu, złożenie z urzędu,
odpowiedzialność, kompetencje, prerogatywy, Rada Ministrów – domniemanie właściwości,
kompetencje, struktura, Prezes Rady Ministrów,
Ministrowie, odpowiedzialność, dymisja, wojewoda,
administracja zespolona i niezespolona, Organy kontroli państwowej, ochrony prawa
i zaufania publicznego – Najwyższa Izba Kontroli,
Rzecznik Praw Obywatelskich, postępowanie lustracyjne,
Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Samorząd terytorialny w Polsce – zadania i struktura,
dochody jednostek, samorząd gminny, powiatowy, województwa, Sądy i Trybunały – struktura sądownictwa w Polsce,
Sąd Najwyższy,  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał
Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa, Prawo cywilne i rodzinne – podział prawa cywilnego,
podstawowe pojęcia prawa cywilnego, czynności prawne,
pojęcie i treść prawa własności, odpowiedzialność
za zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne, Prawo karne – zasady odpowiedzialności karnej,
wiek sprawcy, kary i środki karne, postępowanie karne, Prawo administracyjne – akt administracyjny,
uznanie administracyjne, ugoda administracyjna,
decyzja administracyjna, struktura sądownictwa
administracyjnego, przebieg postępowania
administracyjnego, odwołania, zażalenia, skarga, s
karga kasacyjna do NSA i zażalenie do sądu administracyjnego, Integracja europejska – proces integracji, Plan Marschalla,
Deklaracja Schumana, Traktat o Europejskiej Wspólnocie
Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską
Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Jednolity
Akt Europejski, utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Polska w Unii Europejskiej – geneza procesu
integracji, droga Polski do UE, bilans korzyści
wynikających z wstąpienia do UE..
Podstaw wiedzy o społeczeństwie: Społeczeństwo – socjologia i pojęcia
z nią związane, formy społeczeństw, Kultura, media i edukacja – kultura, opinia
publiczna i massmedia, środki masowego przekazu,
współczesne spory światopoglądowe, edukacja
w Polsce, globalizacja, Państwo – definicja, geneza, legitymizacja
władzy wg Maxa Webera – historyczne
i współczesne przykłady, ustrój, typy państw
– podział ze względu na ustrój terytorialny,
funkcje państwa, systemy rządów, autonomie
i języki lokalne w Europie, Naród – definicja, naród bez państwa,
tożsamość narodowa i postawy z nią związane,
mniejszość narodowa a mniejszość etniczna,
polityka państw wobec imigrantów i emigrantów, Demokracja – zasady i procedury – geneza, zasady
współczesnej demokracji, mechanizmy niezbędne
do funkcjonowania demokracji, współczesna
demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia, Instytucje i ruchy społeczne – organizacje
pozarządowe i pożytku publicznego, organizacje
międzynarodowe, Terroryzm, Konflikty międzynarodowe po II wojnie
światowej – przyczyny i najważniejsze konflikty, Polityka, ideologie, doktryny i partie polityczne.    
strzałka w dół na szarym tle

Cena:

24.90
Zawiera 23% VAT
Dostępne formaty
PDF